Journal Archive
Current Issue:Vol.2،No.2 ، autumn and winter 2016 ،page1-186
بررسی نقش تعاملی رهبری اصیل و سرمایه روان‌شناختی در هویت فردی و سازمانی کارکنان
page  9 -  42
نورمحمد یعقوبی ، سمانه محمدپور ، امین‌رضا کمالیان
نقش میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه
page  43 -  65
جهانگیر کرمی ، فاطمه دهقان ، محسن رضایی ، پروانه کریمی ، فرامرز مروتی چروش
بررسی تأثیر توانمندی روان‌شناختی و پیشایندهای آن بر هویت اخلاقی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی زامیاد)
page  67 -  101
علی حمیدی‌زاده ، رضا عابدی
نقش توانمندسازی ساختاری در تنیدگی شغلی
page  103 -  130
حامد حیدری ، محمد یزدانی زیارت
بررسی رابطه شایستگی‌های حرفه‌ای با احساس خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی(موردمطالعه: معلمان مقطع ابتدایی شهرستان محمودآباد)
page  131 -  154
محسن دیبایی صابر ، رضا میرعرب رضی
بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی در رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن ابتدایی شهر ماکو
page  155 -  186
نسترن داداش‌زاده ، اکبر سلیمان‌نژاد